Trainingsreglement T.V. De Korrel

1. Aanmeldingen voor les/training worden alleen in behandeling genomen indien er op tijd een volledig ingevuld inschrijfformulier bij de trainingscoördinatoren is binnen gekomen. 

2. Op het aanmeldingsformulier dient een e-mail adres worden aangegeven. Via de mail wordt je nader geïnformeerd over je trainingsgroep en trainingstijd. 

3. Het les/ trainingsgeld wordt geïnd via automatische incasso. Het aanmeldingsformulier dient te zijn ondertekend met vermelding van IBAN- nummer en te naamstelling van de rekeninghouder. Het bedrag wordt c.a. 1 maand na plaatsing in een trainingsgroep afgeboekt. 

4. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. 

5. T.V. De Korrel heeft het recht om de duur van de les/trainingsperiode en het cursusgeld in overleg aan te passen. 

6. Annulering kan alleen schriftelijk en tot maximaal twee weken voor de aanvang van de les/trainingsperiode (mits de indeling nog niet bekend gemaakt is!). Na ontvangst van de bevestiging van de indeling is in alle gevallen betaling van het lesgeld verschuldigd. 

7. Gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven in principe geen recht op restitutie of inhalen van lessen. 

8. Uitval t.g.v. weersomstandigheden is voor rekening en risico van de deelnemer. In overleg wordt getracht maximaal 2 lesuren, welke t.g.v. weersomstandigheden uitvallen, in te halen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

9. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met elke tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van een vaste leraar of bij wisselingen. 

10. Bij verzoeken om een bepaalde leraar, lesdag, lestijd en trainingsgroep samenstelling wordt er naar gestreefd dit te realiseren. Zekerheid hierover kan niet vooraf worden gegeven. 

11. De les/ training duurt 50 minuten. (Tussen de lessen 10 minuten voor rust/persoonlijke verzorging van de trainer!)

12. Het volgen van de les/training geschiedt op eigen risico. T.V. De Korrel stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die tijdens de les/training zijn ontstaan. 

 

 

T.V. De Korrel 

Training Overzicht