Vrijwilligersstatuut TV De Korrel

Inleiding

Het werk van vrijwilligers kan worden gezien als een onmisbaar element van de samenleving en heeft een belangrijk maatschappelijk - en economisch belang (cementwerking). Veel organisaties kunnen hun taak alleen maar goed verrichten dank zij de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar het is niet vrijblijvend. Daarom is het van belang dat de positie van de vrijwilliger wordt geregeld door het formuleren van de rechten en plichten van zowel de vrijwilliger als van de organisatie. In het algemeen houdt de vrijwilliger zich zelf niet bezig met zijn positie; hij wil zijn werkzaamheden zo goed mogelijk en met zoveel mogelijk vrijheid en plezier doen. De positie komt pas in zicht op het moment dat er iets verkeerd gaat en dan is het veelal te laat om nog regelingen te treffen. Daarom is het van belang dat vrijwilligers op de hoogte worden gesteld van hun rechten en plichten, die daartoe in een statuut worden vastgelegd. Voor de vrijwilliger zijn de voordelen van een vrijwilligersstatuut hierin gelegen dat hij weet dat de organisatie zich tegenover hem aan voorwaarden en afspraken moet houden. De organisatie weet vervolgens dat de vrijwilliger de gemaakte afspraken moet nakomen en zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarden.

De situatie bij TV De Korrel

Bij De Korrel zijn sinds jaar en dag veel enthousiaste vrijwilligers werkzaam, zonder dat men zich al te zeer bekommert over afspraken met vrijwilligers, laat staan het vastleggen van hun positie. De toenemende verzakeling en professionalisering in de sport nopen De Korrel om bij de tijd te blijven en er voor te zorgen dat er een verantwoord evenwicht wordt gevonden tussen enerzijds de vrijwilligheid en anderzijds rechten en plichten, waarbij tevens gezelligheid hoog in het vaandel moet staan. Het is daarom gewenst een aanzet te maken met het vastleggen van deze wederzijdse rechten en plichten in de vorm van een statuut.

De doelstelling hierbij moet zijn dat een dergelijk statuut de vrijwilligers niet moet afschrikken, maar juist moet uitnodigen - zelfs moet prikkelen - om vrijwilligerswerk te verrichten. Er moet aan het statuut niet meer zwaarte worden meegegeven dan noodzakelijk is. Het statuut mag niet een drempel zijn om vrijwilligerswerk te gaan verrichten, integendeel het moet juist drempelverlagend zijn.