BESTUURSREGLEMENT TV DE KORREL M.B.T. ALCOHOLGEBRUIK

Het bestuur van tennisvereniging De Korrel heeft de navolgende afspraken gemaakt m.b.t. verantwoord alcoholgebruik in haar sportkantine:

1.  Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende dranken:

 • Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
 • Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale hygiëne:

De vereniging bevordert verantwoord alcoholgebruik in de sportkantine. Daartoe zijn een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. Zie onderdeel 6 hierna.

c) Leidinggevende:

Het bestuur heeft ten minste twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging.

d) Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. De kwalificatienormen zijn vastgelegd in onderdeel 5 hierna.

2.  Wettelijke bepalingen

De volgende wettelijke bepalingen dienen te worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

3.  Vaststellen van dit reglement

Dit reglement is door het bestuur van de vereniging vastgesteld.

4.  Aanwezigheid

Op het moment dat in de sportkantine alcohol wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger.

5.  Barvrijwilliger

Barvrijwilligers zijn:

 • tenminste 18 jaar oud;
 • lid van de vereniging;
 • voor zover geen lid, wel betrokken bij de vereniging, bijvoorbeeld als ouder/verzorger van een minderjarig verenigingslid.

6.  Huis- en gedragsregels

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging;
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank te nuttigen buiten het park;
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
  • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
 • Geen verstrekking van alcohol aan personen die met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer willen deelnemen;
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers beperken hun alcoholgebruik gedurende hun bardienst;
 • Er worden geen prijsacties gehouden ter stimulering van het alcoholgebruik;
 • Barvrijwillligers zijn bij de verkoop van alcoholische drank gerechtigd een legitimatiebewijs te vragen om de wettelijke minimale leeftijd te controleren.

 • Om alcoholgebruik terug te dringen c.q te matigen zijn de niet alcoholhoudende dranken in het algemeen goedkoper dan alcoholhoudende dranken;
 • Personen die agressief of normafwijkend gedrag vertonen worden zoveel mogelijk door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger verwijderd uit de kantine.Het bestuur zal zonodig gepaste maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

7.  Openings- en schenktijden

De openingstijden van de kantine zijn:

 • van maandag t/m vrijdag van 18.30 uur tot 23.30 uur;
 • zaterdag en zondag van 09.00 uur tot 00.30 uur.

Door omstandigheden, bijvoorbeeld evenementen, zijn afwijkende tijden mogelijk.

De schenktijden van de kantine zijn:

 • van maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 23.30 uur;
 • zaterdag en zondag van 10.30 uur tot 23.30 uur.

Door omstandigheden, bijvoorbeeld evenementen, zijn afwijkende tijden mogelijk.

8.  Paracommerciële bepalingen

De vereniging zal slechts die horeca-activiteiten ontplooien die samenhangen met de doelstelling van de vereniging en de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Geen horeca-activiteiten die verband houden met de privé sfeer van de leden en/of niet leden.

De vereniging zal de kantine, de inventaris, meubilair en/of serviesgoed niet ter beschikking van derden stellen noch deze zaken verhuren.

9.  Voorlichting

De vereniging bevordert, middels kenbaar maken in de kantine en voorlichting middels de website, de regelgeving m.b.t. verantwoord alcoholgebruik in sportkantines.

Het bestuur van De Korrel, 28 december 2013